HILDA RUEDA

 

Images of my art have been recently  published in Houston Lifestyles & Homes, Modern Luxury Houston, and The Woodlands Lifestyles & Homes


Guestbook

Write your comments here.  Your input is important to me and my art!  Thanks

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

156 Comments

Reply Claudedruro
5:01 PM on June 3, 2020 
Ð?оÑ?ледние новоÑ?Ñ?и, инÑ?еÑ?акÑ?ивнаÑ? каÑ?Ñ?а онлайн, подÑ?обнаÑ? Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?ика по Ñ?Ñ?Ñ?анам в Ñ?аблиÑ?е.
https://covid-monitor.com


онлайн каÑ?Ñ?а коÑ?онавиÑ?Ñ?Ñ?а Ñ?айÑ?
Reply MeRib
3:07 AM on June 2, 2020 
Exhausted? No desire? morto con cialisquand prendre cialis 10mg
cialisnw
Reply MarilynJoync
1:05 PM on June 1, 2020 
Rleggjzef
РÐ?РÑ?РÒ?РÑ?СÐ?Сâ??РÑ?РÑ? РÑ?лаСÐ?Сâ??РÑ?РÑ?РÑ?РÐ?Сâ?¹Ð â??
РÑ?РÑ?Сâ??РÑ?РÐ?Р°СÐ? РµРÒ?Р° СÐ? РÒ?РÑ?СÐ?Сâ??Р°РÐ?РÑ?РÑ?Рâ?? РÑ?РÑ?СÐ?РÑ?РÐ?Р° РÐ?РµРÒ?РÑ?СÐ?РÑ?РÑ?РÑ?
РÑ?Р°СÐ?Р°РÑ?РµСâ?? РÑ?Р»РÑ?СÐ?РÑ?РÑ?Рâ?? РÑ?СÐ?РÑ?РÐ?Р»РÑ?
РÐ?РÑ?РÒ?РÑ?СÐ?Сâ??РÑ?Сâ?¡Ð Ð?Сâ?¹Ð â?? желРÑ?Р± СÐ?азРÑ?РµСÐ?Сâ?¹ РÑ?РµСâ??аллРÑ?СÐ?РÑ?Сâ??РÑ?Р»СÐ?
Reply Vernonidiox
5:43 AM on June 1, 2020 
Scientist finds crater via google search - The Washington Post ]

Video: Mysterious UFO found - The Seattle Times

"I think it's because of radiation and contamination."

"There's more than you think possible. There's no doubt of that at all."

"It was a pretty impressive sight."

On October 23, 2006 a group of five men in their 30s, some wearing bright yellow shirts, climbed up Mount Fuji and filmed the bizarre flying objects. The group was part of an expedition led by a group of university students who were attempting to discover more about the mysterious phenomena that have been described as being at a level that could only occur in nature. The group took a helicopter from a nearby mountain, and headed down to the surface. The helicopter had just landed as they stood watching the object of curiosity fly over the mountain. After watching a single object fly over the summit, the men decided to take a closer look and filmed it in close-up. Their camera was then placed on top of a boulder, where the two small objects seemed to fly off, disappearing into the air before disappearing back over the mountainside. The group of five men were shocked to find that they had filmed the strange object, and also that what had been photographed had been real, according to Fuji Television. The phenomenon has been described as "extremely high in energy" and it took a lot of time to film and then record these objects to see the footage. The group stated that they went out looking for more information on these objects, and were not surprised at what they discovered. They also speculated that these bizarre objects may have been caused by "some kind of weapon" which would explain why there were no injuries. In April of 2007, two years after the first sighting, a small crater was found by two students who discovered two objects that had clearly flown into one of the holes in the rock in the crater. The object of the second object was then removed from the crater and the student who filmed it decided to publish his observations on YouTube. According to Dr. Hideo Matsumoto the two mysterious objects, of which there have been some reports on how large they are, can be seen on a larger scale, with the height of the one object being around two meters above sea level and the height of the other about twenty feet above sea level. Some of the features seen on the videos include: The objects look to be moving at high speed. The shapes of the objects are highly unusual. This could be evidence of some kind of communication device.

Two of the objects have also appeared on the wall of a crater

Some have been seen falling from the sky In a similar way to the videos of the Japanese, Korean, and Russians, the two unknown objects that were found are differen
ì??ì?¤ì¹´ì§?ë?¸
카�����

Mbeki celebrates s african poll win, Obama makes campaign stop in LA. 11/1: "Today I celebrate election win by President Obama in Kansas. But if the real reason for celebration is victory of his candidacy for the Democratic Party presidential nomination, I would prefer to have a word in which it is described in terms of victory." 12/1: Obama, Clinton and Biden stand together during the State of the Union address. 12/19: Obama meets African-American leaders at the White House.

11/1: Obama is interviewed on his latest presidential campaign: "Today we are launching our campaign in three major areas: economic security; criminal justice reform; and education."
Reply Zinovenko99
9:23 PM on May 31, 2020 
Ð?обÑ?ого Ñ?Ñ?Ñ?а!

пÑ?еобÑ?азоваÑ?елÑ? длÑ? пÑ?оведениÑ? далÑ?нейÑ?иÑ? дейÑ?Ñ?вий пÑ?и поÑ?Ñ?оÑ?нной амплиÑ?Ñ?дÑ?. УменÑ?Ñ?ение магниÑ?ного полÑ? оÑ?клÑ?Ñ?аÑ?Ñ?. Ð?Ñ? вÑ?е Ñ?аÑ?ки Ñ?анка Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вие Ñ?иÑ?ков и Ñ?аким обÑ?азом изменÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? вÑ?полнениÑ? каждой конкÑ?еÑ?ной задаÑ?и не менее Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?ивÑ?м Ñ?ак и пÑ?именÑ?еÑ?Ñ?Ñ? пÑ?и поÑ?Ñ?Ñ?оении аÑ?инÑ?Ñ?онного двигаÑ?елÑ? Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? Ñ?елейноконÑ?акÑ?оÑ?нÑ?Ñ? пÑ?оÑ?Ñ?ейÑ?ие одноканалÑ?нÑ?е пÑ?едназнаÑ?еннÑ?е длÑ? Ñ?егÑ?лиÑ?ованиÑ? какоголибо конкÑ?еÑ?ного Ñ?ипа Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?в авÑ?омаÑ?изаÑ?ии Ñ?еÑ? коÑ?оÑ?Ñ?е вÑ? Ñ?обиÑ?аеÑ?еÑ?Ñ? Ñ?овеÑ?Ñ?иÑ?Ñ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ? повоÑ?оÑ?а Ñ?оÑ?Ñ?оиÑ? в лиÑ?кÑ? на пÑ?одажÑ? какоголибо дейÑ?Ñ?виÑ? Ñ?оÑ?одаÑ?Ñ?иков Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?венно Ñ?окÑ?аÑ?аеÑ? вÑ?емÑ? оÑ?Ñ?ановки двигаÑ?елÑ? и иÑ?клÑ?Ñ?ениÑ? пÑ?Ñ?ка но и набоÑ?Ñ? Ñ?казанÑ? в Ñ?еÑ?ение Ñ?абоÑ?ей пÑ?Ñ?жинÑ?. Ð?Ñ? можеÑ?е воÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?илÑ?Ñ?Ñ?ом гаÑ?моник в Ñ?Ñ?оÑ?оне Ñ?Ñ?акана оÑ?пÑ?авлÑ?Ñ? водÑ? к внеÑ?ним конÑ?Ñ?оллеÑ?ом памÑ?Ñ?и пÑ?акÑ?иÑ?еÑ?ки иÑ?клÑ?Ñ?аеÑ? пеÑ?егÑ?Ñ?зкÑ?. Ð?аннÑ?й бÑ?енд где пÑ?именÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?нологии Ñ?иловÑ?Ñ? Ñ?леменÑ?ов иÑ?Ñ?оÑ?ника излÑ?Ñ?ениÑ? а Ñ?акже положением паÑ?Ñ?ивного оÑ?лаждениÑ?. ЧÑ?обÑ? Ñ?оÑ?Ñ? новÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановок плазменноионной импланÑ?аÑ?ии и Ñ?. Ð?а него идÑ?и в Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вии Ñ? новÑ?ми планами Ñ?еÑ?виÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?е на Ñ?айÑ?е. Ð?зменениÑ? напÑ?Ñ?жениÑ?. Ð? пÑ?оводоÑ?ки Ñ?же говоÑ?или. ФилÑ?Ñ?Ñ? по Ñ?азÑ?абоÑ?ке пÑ?оекÑ?ов. Ð?пиÑ?аÑ?Ñ? в Ñ?акиÑ? докÑ?менÑ?ов. Ð?аÑ?а молодаÑ? компаниÑ? пÑ?едлагаеÑ? Ñ?пеÑ?иалÑ?но пÑ?едназнаÑ?еннÑ?ми длÑ? ваÑ? навеÑ?ное а ваÑ?иаÑ?оÑ? позволÑ?Ñ?Ñ? Ñ?оздаваÑ?Ñ? единÑ?Ñ? Ñ?еÑ?Ñ?. Ð? иÑ? в ближайÑ?ее вÑ?емÑ?! Ð?олноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? Ñ?ам пÑ?оизводÑ?Ñ?во пÑ?одÑ?кÑ?ов Ñ?меÑ?анÑ? йогÑ?Ñ?Ñ?а моÑ?оженого кокÑ?ейлей и без двойнÑ?Ñ? Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ов. ЭнеÑ?геÑ?иÑ?еÑ?кие Ñ?аÑ?акÑ?еÑ?иÑ?Ñ?ики. Ð? Ñ?лÑ?Ñ?ае плоÑ?ого заземлениÑ? СÑ?ема подклÑ?Ñ?ение двигаÑ?елÑ? Ñ?еÑ?ез Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?ник
УдаÑ?и вÑ?ем!
Reply MarilynJoync
8:02 AM on May 29, 2020 
Cgsngidgh
СÐ?Р°Рâ??РÒ?РÑ?РÐ?РÑ? Р±Р»РÑ?РÑ? Сâ?¦Ð Â°Ð¡Ñ?СÐ? РÐ?РÑ?РÐ?РÑ?Р»РÑ?РÐ?Сâ?¹Ð â?? РÑ?СÑ?РÑ?РÑ?Сâ??СÐ?
СÐ?РÐ?РµРÑ?РÑ?Р·Р°РÒ?РµСÐ?жаРÐ?РÑ?Рµ Сâ? Ð ÂµÐ Ð?Р°
РÑ?СÑ?РÑ?РÑ?Сâ??СÐ? РÒ?Сâ?¹Ð Ñ?РÐ?РÑ?РÑ? РÐ?Р° Сâ??СÐ?СÑ?Р±СÑ?
РÑ?СÑ?РÑ?РÑ?Сâ??СÐ? РÐ? РÑ?РÑ?СÐ?РÑ?РÐ?Рµ СÐ?РÑ?Сâ??РÑ?Сâ??Сâ?¹
Reply DanialmUb
6:16 PM on May 28, 2020 
Ð?и один Ñ?овÑ?еменнÑ?й Ñ?маÑ?Ñ?Ñ?он не обÑ?одиÑ?Ñ?Ñ? без инÑ?еÑ?еÑ?нÑ?Ñ? игÑ?Ñ?Ñ?ек. ЧÑ?о каÑ?аеÑ?Ñ?Ñ? â??зеленого Ñ?обоÑ?аâ??, игÑ?Ñ? на Ð?ндÑ?оид наÑ?Ñ?олÑ?ко Ñ?азнообÑ?азнÑ?, Ñ?Ñ?о вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? желаемое бÑ?ваеÑ? Ñ?ложно. Ð?о Ñ?Ñ?о не пÑ?облема ведÑ? Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? игÑ?Ñ? длÑ? Ð?ндÑ?оид беÑ?плаÑ?но можно на Ñ?айÑ?е PDALIFE.ru и попÑ?обоваÑ?Ñ? понÑ?авивÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?, бÑ?дÑ? Ñ?о заÑ?ваÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?ий Ñ?кÑ?ен, кÑ?аÑ?иваÑ? головоломка или инÑ?еÑ?еÑ?наÑ? аÑ?када, и Ñ?же поÑ?ом Ñ?еÑ?иÑ?Ñ?, какие игÑ?Ñ? по вкÑ?Ñ?Ñ? конкÑ?еÑ?но вам, и â??по зÑ?бамâ?? ваÑ?емÑ? Ñ?маÑ?Ñ?Ñ?онÑ?.https://androidsigra.ru/
Reply Katrinraf
12:35 PM on May 27, 2020 
singletanz riesa single frauen coburg sexy sex chat
[IMAGE]
Ich bin 32ig 1.85m Schlank gepflegt rasiert und habe anstand. Bin einfach auf der suche nach gemeinsamkeit. Falls du (unr W) alter egal Lust hast mit miir deine Lust auszuleben melde dich bin mobil und besuchbar. Biete Diskretion und erwarte sie auch. Din drau?en zu mir, wie sehr du mich begehren, und ich werde dazu fuhren, erleben Sie, wie Sie den Jackpot gewonnen hat, verwohnen! Ohne Zweifel, ist alles was Sie zu umgehen, micn zu untersuchen, wie viel Sie shoddily wollen ein Auge auf mich nackt vorstellen und das ist ausreichend, um zu realisieren mich gestartet. Ich habe immer Freude eines Menschen Offenheit coz ich nicht ungetrennt, die Freizeit mit nussigen Gesprachen vergeudet. Ich sturzen kurzer Sinn freche ehren entfernt. Ich erwarte in Namen von Ihnen, mich zu au?ern, wenn Sie meine riesige Hupfburg Bruste (Gro?e 34E) schwulen Versandfertig in aufzudecken oder wenn Sie benotigen ir anma?en alle falscvh und rollen Sie jede Kurve meines concupiscent und in einem Zustand der Art Korper. Ich werde mir den Arsch auf der Seite des ya und unerschutterliche Tasse meine Titten und Vorschlagy eine Chance zu klatschen, wenn Sie wollen. Aber wenn Sie nahc etwas fieser und kinkier als das, Reservoir flie?en, Sie sidhern werde, um mit mir zu verbinden Magen meiner privaten Hang bie Cams.cmo, ok?
http://eropop.7m.pl

single emsdetten partnersuche kÐ?¶nigslutter Pornocam eSx
[IMAGE]
Sache Umarmung ist ein Wunder zwischen zwei Seelen. Vor allem in meinem get-up-and-go ich Appetfit auf rapportd werden und Beziehung selbst. Ich Notwendigkeit meine Schmerzen und sicheren Aufbewahrung austauschen, um die blo?e einzelnen Mann, den ich Uberzeugung aufbringen und ihn cock-a-ohop zu erscheinen! Okay, jetzt, hort uz. Meine private Raum ist nicht fur schwache Nerven, oder der Angst. Sie betreten eine Gefahrenbereich bringen. Ich werde Strippen, und mit verschiedenen Spielsachen und masturbiert direkt vor Ihren Augen. Nur die sehr stark kann dies dauern. Ich bin hier, um Freude bereiten, aber fur einige sie konnen einfach nicht mich zu behandeln .... Ich bin einfach zu hei? fur sie. Also bevor Sie die Eingabetaste huten. Sie mussen geil sein und wollen sehen, mich nackt und tut sehr bose Dinge. Wenn Sie gflauben, Sie konnen eine sexy nackte Dame, die dich sehr glucklich machen will behandeln, dann geben meine Gefahrenzone!
http://www.ch.eroklub.pw

single paty oranienburg frauen treffen hagen tleefonsex agentur
[IMAGE]
Ohhh Sie anhielten, um daraus schlie?en, so jetzt muss ich dich verhaften zu drehen mich besuchen. Was kann ich behaupten zu formen Sie mich cum? Grundlich gekocht, au?er mit mir anstatt sicher der un-erwartet. Ich liebe es uz uberrumpeln Sie. Whole Reaktion ist fur unerscutterliche obwohl ... bei mir werden Sie * cum * geil aber skedaddle zufrieden. Ich kann nicht verraten meine Geheimnisse oder die Dinge, died ich ute, weil diese anderen Cam Schlampen wurden bevorzugt mit im Gegennzug mehr las auf mich allein zu sehen, warum so vielfaltigen Jungs und. Ich kann ausschlie?lich strafe euch bin ich kommerzielle und Sie Willenskraft nicht unter jeder Bedingung weinen die Lebensdauer Sie berappen mit mir. Ich habe rote Haare und blaue eyes.I bin smart, freundlich, loyal, fursorglich, unterstutzend, Spa?, mit sein ...
http://erosass.7m.pl

Poppen tut gut вÐ?â?? Sex in der Schwangerschaft
https://t.me/PartnersucheSingleKontak
leute kennenlernen in deutschland eltern des freundes kennenlernen tipps Teeny Escort Top Grosse Frau mit Langen Beinen

Vielleicht habe ich nur die falschen erwischt und du Ð?Ñ?bewrzeugst mich von GegenteilsWillkommen auf meiner Website...
https://t.me/KostenlosSeksFickenFilm
single aschersleben singles bremen statistik datingwalk kosten

Wer denkt, die First Lady habe eine 40-Stunden-Woche, irrt. Auf Reisen sind Tage mit zwÐ?¶lf Stunden Termin-Stakkato vÐ?¶llig normal, Jetlag hin oder her. Man kann es auch so sehen: BÐ?Ñ?denbender hÐ?¤tte es bequemer, wÐ?Ñ?rde sie weiter im Verrwaltungsgericht Akten llesen, also das tujn, was sie gelernt hat. Dass sie mit 55 Jahren etwas Neues wagt, ist das nicht auch sehr mutigs
http://deflirt.7m.pl
single st valentine's day mÐ?¤nner ab 40 partnersuche hessenticket fÐ?Ñ?r single
Reply RickeySudge
2:21 PM on May 24, 2020 
Ð?аÑ?а компаниÑ? занимаеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?кой пÑ?одвижение Ñ?айÑ?а бÑ?Ñ?жÑ?неÑ? Ñ?овеÑ?Ñ?енно не доÑ?ого. Ð? Ñ?лÑ?Ñ?ае, еÑ?ли Ñ? ваÑ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ? Ñ?вой бизнеÑ?, Ñ?огда Ñ?ано или поздно вÑ? лиÑ?но оÑ?ознаеÑ?е, Ñ?Ñ?о без опÑ?имизаÑ?иÑ? и пÑ?одвижение Ñ?айÑ?ов Ñ?Ñ?аÑ? ваÑ? неÑ? возможноÑ?Ñ?и Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ? далÑ?Ñ?е. СейÑ?аÑ? Ñ?иÑ?ма, коÑ?оÑ?аÑ? подÑ?мÑ?ваÑ?Ñ? о Ñ?обÑ?Ñ?венном бÑ?дÑ?Ñ?ем Ñ?азвиÑ?ии, должна имеÑ?Ñ? веб-Ñ?айÑ? длÑ? seo пÑ?одвижение Ñ?айÑ?ов google. пÑ?одвижение англоÑ?зÑ?Ñ?ного Ñ?айÑ?а в google- Ñ?поÑ?об, иÑ?полÑ?зÑ?Ñ? коÑ?оÑ?Ñ?й возможно пÑ?иобÑ?еÑ?аÑ?Ñ? новÑ?Ñ? покÑ?паÑ?елей, и дополниÑ?елÑ?но полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? пÑ?оÑ?енÑ?Ñ?, Ñ? Ñ?ем Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?аÑ?Ñ?казаÑ?Ñ? об налиÑ?ии ваÑ?ей Ñ?обÑ?Ñ?венной пÑ?оизводÑ?Ñ?венной компании, еÑ? пÑ?одÑ?кÑ?аÑ?, Ñ?Ñ?нкÑ?иÑ?Ñ?. СпеÑ?иализиÑ?ованнаÑ? междÑ?наÑ?однаÑ? Ñ?иÑ?ма Ñ?делаÑ?Ñ? длÑ? ваÑ?ей Ñ?иÑ?мÑ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?, Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? коÑ?оÑ?ого вÑ? Ñ?можеÑ?е залÑ?Ñ?аÑ?Ñ? пÑ?авилÑ?нÑ?Ñ? паÑ?Ñ?неÑ?ов, полÑ?Ñ?аÑ?Ñ? пÑ?ибÑ?лÑ? и Ñ?аÑ?Ñ?и.Ð?Ñ?одаÑ?Ñ?ийÑ?Ñ? Ñ?айÑ?- лиÑ?о Ñ?иÑ?мÑ?, в Ñ?вÑ?зи Ñ? Ñ?Ñ?им имееÑ? знаÑ?ение, комÑ? вÑ? довеÑ?Ñ?еÑ?е Ñ?оздание Ñ?воего веб Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ?. Ð?Ñ? - команда пÑ?оÑ?и, коÑ?оÑ?Ñ?е имеÑ?Ñ? обÑ?иÑ?нÑ?й пÑ?акÑ?иÑ?еÑ?кий опÑ?Ñ? конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?иÑ?ованиÑ? Ñ?лекÑ?Ñ?оннÑ?Ñ? коммеÑ?Ñ?иÑ? Ñ? нÑ?лÑ?, напÑ?авлениÑ?, Ñ?азÑ?абоÑ?анного Ñ?ипа. СоÑ?Ñ?Ñ?дники наÑ?ей Ñ?иÑ?мÑ? неизменно дейÑ?Ñ?вÑ?ем по Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ?ом. Ð?еждÑ?наÑ?однаÑ? компаниÑ? Ñ?Ñ?мееÑ? пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? вÑ?ем наÑ?им заказÑ?икам пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ионалÑ?ное Ñ?опÑ?овождение по доÑ?Ñ?Ñ?пной анÑ?икÑ?изиÑ?ной Ñ?аÑ?Ñ?енке.Ð?Ñ? можеÑ?е Ñ?делаÑ?Ñ? заказ онлайн-визиÑ?кÑ?, Ñ?екламнÑ?й Ñ?айÑ?. Ð?е Ñ?омневайÑ?еÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о ваÑ? поÑ?Ñ?ал бÑ?деÑ? Ñ?азÑ?абоÑ?ан вÑ?Ñ?ококлаÑ?Ñ?но, Ñ? Ñ?азнÑ?ми Ñ?амÑ?ми новÑ?ми Ñ?еÑ?нологиÑ?ми.


поведенÑ?еÑ?кое пÑ?одвижение Ñ?айÑ?а
Reply KellyBer
8:22 AM on May 24, 2020 
Ð?ейÑ?Ñ?виÑ?елÑ?но, наÑ?а Ñ?иÑ?Ñ?ема Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?ованиÑ? Ñ?оздавалаÑ?Ñ? в
Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?дниÑ?еÑ?Ñ?ве Ñ? вÑ?Ñ?ококлаÑ?Ñ?нÑ?ми Ñ?пеÑ?иалиÑ?Ñ?ами, в Ñ?ом Ñ?иÑ?ле
пÑ?акÑ?икÑ?Ñ?Ñ?ими вÑ?аÑ?ами и виÑ?Ñ?Ñ?ологами.

Ñ?Ñ?оп коÑ?онавиÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?
Ñ?Ñ?оп коÑ?онавиÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?